Önceki yazımda Wordpress siteniz yavaş çalışıyor ise böyle böyle yapın diye bir şeyler yazmıştım.

E iyi de https://www.harmankaya.info/wordpress-blogunuz-yavas-calisiyor-ise/ adresindeki problemi gördüm ve halihazırda kullanılan bloğumu transfer edeğim hangi adımları izlemeliyim.

Öncelikle DigitalOcean'da https://www.harmankaya.info/wordpress-blogunuz-yavas-calisiyor-ise/ adresinde anlatıldığı gibi bir Wordpress kuruyoruz.

Artık IP'den wordpress sitemize erişebiliyoruz. Şimdi Eski sitemizin wp-content/themes klasörünü wp-content/plugins ve wp-content/uploads klasörlerini yedekliyoruz. Sonra yedeklediğimiz dosyaları işte yeni wordpress sitemize Filezilla yoluyla atıyoruz.

Şimdi eski sitemizi PHPMyAdmin ile açarak Export alıyoruz. Elimizde artık bir back-up dosyası var. Şimdi yeni sitemizi açıyoruz PHPMyAdmin ile yeni sitemizin veritabanını açıyoruz ve yeni bir veritbanı oluşturuyoruz. Sonra biraz önce export aldığımız dosyayı import ediyoruz.

Evet artık eski sitemizin bütün data'sı şu an yeni DigitalOcean makinamızda. Tek yapmamız gereken ise yeni blog sitemizdeki wp-config.php 'den ilgili ayarları yapmak.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpress');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'be560d68d702acf71f2a1e565e342342342d890ec5dec');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

Buradaki DB_NAME bölümünü artık yeni oluşturduğumuz db yapıyoruz.

Sonra PHPMyAdmin 'den yine

SELECT * FROM `wp_options` WHERE option_name in ('siteurl','home')

Buradaki 2 değeri yeni sitemizin URL'i ile değiştiriyoruz.

Ve sitemize gidiyoruz.

!<a href=" title="" />